O projekte

Vedu a matematiku považujú učitelia škôl za oblasť, ktorá je pre študentov náročná na štúdium a hlboké porozumenie. Oblasť matematiky skutočne pozostáva z pojmov, ktoré tradičné vyučovacie metódy nedokážu správne naučiť. Jednou z najťažších častí vyučovania matematiky pre študentov je udržať ich záujem o danú tému. Vynikajúcou metódou na udržanie pozornosti študentov je zapájať ich do aktivít, ktoré namiesto cvičenia pôsobia ako hry.

Cieľom projektu MATHESIS je pokryť hodiny matematiky rôznymi vzdelávacími aktivitami ponúkanými v 3D virtuálnych svetoch, ktoré sú pre žiakov školy atraktívnejšie, pútavejšie a zábavnejšie a zároveň zefektívnia učenie.

Herné 3D virtuálne vzdelávacie prostredie bude podporovať formálne a neformálne vzdelávanie a tiež synchrónne a asynchrónne vzdelávacie aktivity. Pohlcujúce schopnosti, ktoré môžu ponúknuť, predstavujú skvelý spôsob, ako upútať záujem študentov, stimulovať ich a zapojiť ich do správnych a efektívnych vzdelávacích prístupov, ktoré podporujú aktívne učenie a kultivujú kritické myslenie študentov. Ponúkne aj inovatívne vzdelávacie aktivity avirtuálnu vzdelávaciu platformu, ktorá bude vyvinutá, bude podporovať aktívne učenie študentov , ktorá umožňuje študentom experimentovať a aplikovať teoretické poznatky do praxe. Špeciálna časť prostredia virtuálnej reality sa týka virtuálnych laboratórií, ktoré budú navrhnuté tak, aby uľahčili študentom vykonávať experimenty, skúmať postupy a získať hlbšie poznanie a pochopenie toho, ako postupy prebiehajú. vedené a veci/javy fungujú. Všeobecným cieľom projektu je modernizácia a zvýšenie kvality a efektívnosti školského vzdelávania a atraktívnosti školského vzdelávania v EÚ s využitím inovatívnych vzdelávacích IKT, ako je virtuálna realita a špecifické ciele sú nasledovné:

OS1: Zvýšiť záujem učiteľov a vzdelávacích centier o používanie IKT ako vyučovacej metódy vydaním 1 Príručky osvedčených postupov pri používaní IKT ako inovatívnej vyučovacej metódy pre žiakov v oblasti matematiky

OS2: Znížiť náročnosť učenia sa ťažkých tém matematiky identifikovaných o 20%

OS3: Propagovať a implementovať 3D svet ako inovatívnu vyučovaciu metódu v školách z každej krajiny (aspoň 2/partner)

OS4: Zvýšiť výsledky študentov na hodnotiacich skúškach o 30% v každej krajine

 

Projekt je určený pre:

  • študenti a učitelia stredných škôl a vyššieho sekundárneho vzdelávania v súkromnom/verejnom sektore,
  • tvorcovia politík zapojení do matematického vzdelávania,
  • pedagogické ústavy,
  • ministerstvá školstva na národnej úrovni a všetky orgány zodpovedné za školské vzdelávanie, a to najmä na matematiku a vedu,
  • siete, organizácie a združenia na národnej a európskej úrovni s priamymi aktivitami a zapojené do školského vzdelávania.

 

Trvanie: 24 mesiacov

 


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..