Vzbudiť záujem študentov o matematiku a zlepšiť ich zručnosti, porozumenie a výkon pomocou vzdelávacej platformy virtuálnej reality


OBJAVTE, ČO ROBÍME

Podľa Michela Foucaulta je Mathesis veda o zavedení systematického poriadku vecí.

Vedu a matematiku považujú učitelia škôl za oblasť, ktorá je pre študentov náročná na štúdium a hlboké porozumenie. Oblasť matematiky skutočne pozostáva z pojmov, ktoré tradičné vyučovacie metódy nedokážu správne naučiť. Jednou z najťažších častí vyučovania matematiky pre študentov je udržať ich záujem o danú tému. Vynikajúcou metódou na udržanie pozornosti študentov je zapájať ich do aktivít, ktoré namiesto cvičenia pôsobia ako hry.

Čítaj viac

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY

IO1

Správy, osvedčené postupy a plány vo vyučovaní matematiky na strednej a vyššej sekundárnej úrovni v Európe
Čítaj viac

IO3

Herná vzdelávacia platforma 3D virtuálneho sveta, otvorené úložisko obsahu
Čítaj viac

IO2

Návrh učebných osnov, inovatívnych vzdelávacích materiálov a kurzov pre matematické vzdelávanie
Čítaj viac

IO4

Návrh a formulácia otvoreného úložiska obsahu s OER

Čítaj viac

PARTNERI

Názov projektu: Vzbudiť záujem študentov o matematiku a zlepšiť ich zručnosti, porozumenie a výkon pomocou vzdelávacej platformy virtuálnej reality
PKód projektu: 2020-1-RO01-KA201-080410
Tento projekt vznikol s podporou Európskej komisie. Podpora Európskej komisie pri výrobe tejto publikácie nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža iba názory autorov, a národná agentúra a komisia nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.
Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..