Σχετικά με το Project

Οι επιστήμες και τα μαθηματικά θεωρούνται από τους δασκάλους ως ένας δύσκόλο πεδίο για τους μαθητές για να το μελετήσουν και για να κατανοήσουν βαθιά. Πράγματι, ο τομέας των μαθηματικών αποτελείται από έννοιες που οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν μπορούν να διδάξουν σωστά. Ένα από τα πιο δύσκολα μέρη της διδασκαλίας των μαθηματικών στους μαθητές τους είναι να καταφέρει να κρατάει το ενδιαφέρον τους σε μια συγκεκριμένη ενότητα. Μια εξαιρετική μέθοδος για τη διατήρηση της προσοχής των μαθητών είναι η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που μοιάζουν με παιχνίδια αντί της πρακτικής εξάσκησης.

Το έργο MATHESIS εχει ως στόχο να καλύψει την διδασκαλία των μαθηματικών με διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρονται μέσω των τρισδιάστατων εικονικούς κόσμους ώστε να είναι πιο ελκυστική και διασκεδαστική η διδασκαλία για τους μαθητές του σχολείου και επίσης πιο αποτελεσματική η διαδικασία της μάθησης.

Το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι θα υποστηρίζει την τυπική και άτυπη μάθηση, καθώς και τις σύγχρονες και ασύγχρονες μαθησιακές δραστηριότητες. Οι συναρπαστικές δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των μαθητών, να τονώσετε και να τους εμπλέξετε σε σωστές και αποτελεσματικές μαθησιακές προσεγγίσεις που προωθούν την ενεργό μάθηση και καλλιεργούν την κριτική σκέψη των μαθητών. Θα προσφέρει επίσης καινοτόμες μαθησιακές δραστηριότητες και η εικονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίξει την ενεργή μάθηση των μαθητών, επιτρέποντας στους μαθητές να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις. Ένα ειδικό μέρος του περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας αφορά τα εικονικά εργαστήρια που θα σχεδιαστούν για να διευκολύνουν τους μαθητές να πραγματοποιήσουν πειράματα, να εξερευνήσουν διαδικασίες και να αποκτήσουν μια βαθύτερη γνώση και κατανόηση του τρόπου διεξαγωγής των διαδικασιών και των πραγμάτων / φαινομένων. Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής εκπαίδευσης και της ελκυστικότητας της σχολικής εκπαίδευσης της ΕΕ με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών ΤΠΕ όπως η εικονική πραγματικότητα και οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι οι εξής:


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..