Προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών στα μαθηματικά και βελτίωση των δεξιοτήτων, της κατανόησης και της απόδοσής τους σχετικά με τη χρήση της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας


ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τον Michel Foucault, η μάθηση είναι η επιστήμη για την δημιουργία.

Οι επιστήμες και τα μαθηματικά θεωρούνται από τους δασκάλους ως ένας δύσκόλο πεδίο για τους μαθητές για να το μελετήσουν και για να κατανοήσουν βαθιά. Πράγματι, ο τομέας των μαθηματικών αποτελείται από έννοιες που οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν μπορούν να διδάξουν σωστά. Ένα από τα πιο δύσκολα μέρη της διδασκαλίας των μαθηματικών στους μαθητές τους είναι να καταφέρει να κρατάει το ενδιαφέρον τους σε μια συγκεκριμένη ενότητα. Μια εξαιρετική μέθοδος για τη διατήρηση της προσοχής των μαθητών είναι η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που μοιάζουν με παιχνίδια αντί της πρακτικής εξάσκησης.

Διάβασε Περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

IO1

Αναφορές, καλές πρακτικές για τη διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη
Διάβασε Περισσότερα

IO3

Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον (3D Virtual World),Αποθετήριο ανοιχτών πόρων
Διάβασε Περισσότερα

IO2

Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των μαθηματικών
Διάβασε Περισσότερα

IO4

Σχεδιασμός και διαμόρφωση ανοιχτού αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά

Διάβασε Περισσότερα

ΕΤΑΙΡΟΙ

Τίτλος έργου: Προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθηματικά και βελτίωση των δεξιοτήτων, της κατανόησης και της απόδοσής τους με τη χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας
Κωδικός Προγράμματος: 2020-1-RO01-KA201-080410
Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η εθνική υπηρεσία και επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..